Nejen pro sběr dat z výroby

Chcete najít všechny špatně vyrobené kusy ze včerejšího dne, týdne, měsíce, nebo třeba i roku? A seřadit je třeba podle typu produktu? Zajímá Vás Paretův diagram četnosti chyb pro jednotlivé vyráběné produkty? A jejich rozdělení třeba podle pracovišť? Otázka vteřin!

Výroba
Evidence skladů s využitím čárového kódu

Mobilní skladník je produkt, umožňující rychle a efektivně provádět skladové operace pomocí ruční datové čtečky se snímačem čárových kódů. V přenosné čtečce čárových kódů lze vytvářet, prohlížet, doplňovat a editovat skladové doklady.

Mobilní skladník
Revoluce v invetarizaci majetku

Používáte papír a tužku? Máte seznam na desítkách stran a v něm zaškrtáváte tužkou? NEMUSÍTE! K tomu, aby inventarizace majetku byla jednoduchá, přehledná a spolehlivá, stačí program na evidenci pomocí čárových kódů.

Inventura majetku
Předchozí Následující

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů

Společnost Bartech, s. r. o., IČO: 26902931, se sídlem Velkomoravská 527/33, 695 01 Hodonín, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 44283, (dále jen „Bartech“) jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností Bartech.

Bartech zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, kterým se ruší směrnice  95/46/ES (dále jen „GDPR“) dále též v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Bartech zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje Bartech shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu zákonem stanovené.

Základní účely zpracování osobních údajů společností Bartech:

 • plnění smlouvy a poskytování služeb
 • zajištění provozních činností
 • účetní a daňové účely
 • splnění právní povinnosti
 • přímý marketing (informační a produktové kampaně) Bartech
 • ochrana majetku a osob

Rozsah zpracování osobních údajů společností Bartech

Bartech zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, pracovní pozice, kontaktní telefon, kontaktní emailová adresa

adresní údaje: doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, telefon, emailová adresa;

další osobní údaje: číslo bankovního účtu, další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona

Zdroje osobních údajů

Bartech získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy, příp. od třetích osob.

Bartech informuje subjekty údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a společností Bartech a také významně zefektivní poskytování služeb.

Bartech dále získává osobní údaje z veřejných evidencí, od orgánů státní správy.

Za účelem zajištění ochrany majetku a bezpečnosti společnosti Bartech jsou na budově instalovány kamerové systémy. O umístění kamerových systémů jsou subjekty údajů vždy informovány informačními cedulemi. Záznamy z kamerových systémů jsou archivovány po nezbytně nutnou dobu a mimo uvedený účel nejsou dále nijak zpracovávány.

Zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle společnosti Bartech a jejích zaměstnanců zpracovávány zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ.

Zpracovateli osobních údajů Bartech jsou zejména:

 • osoby, které poskytují služby v případě, že se zákazník rozhodne služeb využít (např. přepravní služby)
 • jiné třetí strany, které poskytují nebo přijímají služby v souvislosti s plněním smluvních nebo zákonných povinností

Bartech zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ. Stejné zabezpečení vyžaduje Bartech i od Zpracovatelů osobních údajů.

Bartech informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům.

Cookies

Používáme soubory cookies, což jsou malé textové soubory, které identifikují uživatele webové stránky www.bartech.cz a nahrávají jeho uživatelské aktivity. Text v souboru cookies je často tvořen řadou čísel a písmen, které jednoznačně identifikují počítač uživatele, neposkytují však žádné konkrétní osobní údaje o Uživateli.

Proč užíváme cookies?

Editace: Bartech používá soubory cookies k přizpůsobení obsahu a informací požadavkům Uživatelů za účelem zajištění uživatelské přívětivosti webových stránek.

Marketing: Bartech používá soubory cookies ke sledování svých reklamních kampaní a dále sledování příspěvků Uživatelů, přihlášek a slevových kuponů, akcí a soutěží.

Diagnostika: Bartech používá soubory cookies za účelem diagnózy a opravy technických problémů nahlášených Uživateli nebo programátory, které jsou spojeny s IP adresami pod kontrolou konkrétní webové společnosti nebo poskytovatele připojení.

Analýza: Bartech používá soubory cookies a jiné identifikátory za účelem shromažďování údajů o používání a výkonu webové stránky www.bartech.cz.

Na webové stránce www.bartech.cz mohou být též umístěny soubory cookies třetích stran. Může se tak jednat například proto, že jsme pověřili třetí stranu např. analýzou stránek. Bartech využívá následující poskytovatele služeb:

 • Facebook, Inc. (facebook.com, facebook.net)
 • Google Inc. (googleapis.com, google-analytics.com, google.com, google.cz, googleadservices.com, googletagmanager.com)
 • com, s.r.o. (smartlook.com)
 • Imper CZ, s. r. o. (leady.cz)

 

Nastavení cookies

Většina webových prohlížečů přijímá soubory cookies automaticky. Je však možné využít ovládacích prvků, které umožňují jejich blokování nebo odstranění. Uživatelé webové stránky www.bartech.cz jsou tak oprávněni nastavit svůj prohlížeč tak, aby bylo používání cookies na jejich počítači zabráněno.

Pokyny k blokování nebo odstraňování souborů cookies v prohlížečích lze zpravidla nalézt v zásadách ochrany osobních údajů nebo v dokumentaci nápovědy jednotlivých prohlížečů.

 

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů, o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Bartech nebo smluvní Zpracovatel Bartech provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

Jako subjekt údajů máte:

 • právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od Bartech potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobních údajům a k následujícím informacím: a) účel zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Subjekt údajů má zároveň právo získat kopii zpracovaných osobních údajů.
 • právo na opravu osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, příp. doplnili neúplné osobní údaje.
 • právo na výmaz osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se ho týkají, v případě, že: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo České republiky; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Právo na výmaz se však neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených v GDPR.
 • právo na omezení zpracování: Subjekt údajů má právo na to, abychom omezili zpracování, v kterémkoli z těchto případů: a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, která je nutná k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování údajů je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) Bartech již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 • právo vznést námitku proti zpracování: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají a které zpracováváme z důvodu jeho oprávněného zájmu. Bartech v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a jež nám poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Bartech bránil, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu a b) zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu: Pokud se subjekt údajů domnívá, že nezpracováváme jeho osobní údaje zákonným způsobem, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.
 • právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování: Jsme povinni oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to subjekt údajů požaduje, informujeme subjekt údajů o těchto příjemcích.
 • právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů: Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, jsme povinni oznámit toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: V případě, že zpracování některých z osobních údajů probíhá na základě souhlasu, má subjekt údajů právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na e-mailovou adresu marketing@bartech.cz.

Bartech vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nařízení GDPR

Bartech si tímto dovoluje informovat, že dne 25. května 2018 nabyde účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), které bude přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky. V návaznosti na tuto skutečnost bude tato Informace o zpracování osobních údajů aktualizována tak, aby ke dni 25. května 2018 zcela reflektovala novou právní úpravu ochrany osobních údajů fyzických osob upravenou v GDPR.

Vymezení užitých pojmů

osobní údaj–osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat; subjekt údajů–subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;

správce údajů–správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;

zpracovatel–zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona; příjemce-příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;

zpracování osobních údajů-zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;

veřejná evidence – veřejnou evidencí je pro účely zpracování osobních dat používán: např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, …